O projektu

Hlavní cíle projektu

Inovovat stávající kurikulum studijních programů Sociologie a Politologie a evropská studia formou mezioborové nabídky workshopů a praxí. Do inovace stávajícího kurikula budou zapojeni partneři projektu, Sociologický ústav AV ČR a FOCUS - Centrum pro sociální a marketingovou analýzu, ale také další tuzemští experti. Důraz bude kladen na zahrnutí zkušeností z praxe.

Inovovat předměty "Sociologická praxe" a "Odborná praxe", a tím zvýšit potenciál uplatnitelnosti absolventů sociálněvědních studijních oborů na trhu práce prostřednictvím navýšení znalostí z oboru Sociologie a příbuzných sociálněvědních oborů a prostřednictvím zajištění praktických výzkumných dovedností.

Vytvořit Laboratoř sociálně - vědních výzkumů, která umožní studentům sociálněvědních oborů UP získat praktické zkušenosti s realizací sociálněvědních výzkumů, a to v rámci oborově vázané praxe během trvání projektu, ale následně i v rámci jeho udržitelnosti.

Vytvořit mezioborovou metodiku odborných praxí studentů Katedry sociologie a andragogiky a Katedry politologie a evropských studií.

Podporovat mezioborové vytváření výzkumných ad-hoc týmů z akademiků, posluchačů doktorského studijního programu, studentů sociálně - vědních oborů UP a expertů partnerských institucí.

Rozšířit a intenzifikovat spolupráci UP s podniky a dalšími institucemi z praxe působícími v regionu/kraji.

Dílčí cíle projektu

Podpořit vzájemný přenos znalostí a dovedností univerzity a externího prostředí.

Navýšit konkurenceschopnost univerzity v oblasti sociálněvědního výzkumu.

Podpořit akademické podnikání univerzity.

S ohledem na udržitelnost projektu naplňovat princip více-zdrojového financování univerzity.

Cílové skupiny projektu

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou studenti sociálněvědních oborů Univerzity Palackého v Olomouci, zejména pak studenti oborů Sociologie a Politologie a evropských studií. Projekt reaguje na potřebu navýšit výzkumné dovednosti cílové skupiny studentů sociálněvědních oborů Univerzity Palackého v Olomouci. Navýšení praktických výzkumných dovedností se pozitivně odrazí i v navýšení uplatnitelnosti absolventů sociálněvědních oborů UP na trhu práce. Projekt svým zaměřením aktivizuje a motivuje studenty k vykonání odborné výzkumné praxe již v průběhu studia.

Vedlejší cílovou skupinou projektu jsou akademici a studenti doktorského studijního programu sociálněvědních oborů UP. Společným jmenovatelem vedlejší cílové skupiny, na kterou se projekt zaměřuje, je potřeba rozvoje výzkumného know-how v oblasti sociálněvědních výzkumů.