Konference

Při ohlédnutí za konferencí Sociálně-vědní výzkum a vysoké školy. Akademici, studentí, veřejnost, která se konala 5. května 2011 v prostorách Konviktu Univerzity Palackého v Olomouci, se mi vybaví tři charakterisky. Jako organizátory nás potěšilo, když jsme se od účastníků dozvídali, že šlo o příjemné setkání. Jako místní jsme ocenili příležitost seznámit se se zajímavými a zaujatými lidmi. Naplněn, zdá se mi, byl také jeden z cílů konference, a to poskytnutí prostoru (místa a času) pro diskusi tématem zaujatých.

Poté, co konferenci otevřel děkan FF UP Jiří Lach, se slova ujal klíčový řečník Csaba Szaló (FSS MU v Brně). Jeho přednáška nazvaná „Kolonizace budoucnosti: nástin sociologické kritiky dominantního diskursu o soudobé univerzitě“ nikoho nenechala na pochybách, že bude o čem diskutovat. Szaló prezentoval kritický pohled na diskurs, který se opírá mj. o pojmy jako je zaměstnatelnost, ideál excelence aj. Dodejme, že také projekt pořádající Laboratoře sociálně-vědních výzkumů je součástí operačního programu, který má k těmto pojmům velmi blízko. Na druhé straně poukázal Szaló na to, že ideál tradiční univerzity, ke kterému se mnozí kritici současného mainstreamu vzdělávací politiky odvolávají, je také do značné míry fikcí. Tradiční univerzita totiž byla univerzitou sexistickou, třídní, imperialistickou. Nicméně byla schopna formulovat ideály oslovující různé subjekty. Analýza konkrétních praktik může poodhalit, co se ukrývá pod vizemi, které různé diskursy o univerzitě nabízejí. Přednáška Csaby Szaló není součástí tohoto sborníku, ale všem zájemcům lze doporučit, aby nevynechali příležitost setkání in-vivo, např. na Univerzitě Komenského v Bratislavě na lednové XI. česko-slovenské konferenci Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku.

Po živé diskusi k přednášce Csaby Szaló se pomyslného štafetového kolíku ujal Petr Pabian (FF Univerzity Pardubice), který svůj příspěvek na konferenci o výzkumu (n)a vysokých školách věnoval tomu, co se v českých podmínkách (téměř) nezkoumá, a to je samotná výuka a proces učení se. Přitom výuka patří mezi hlavní mise vysokých škol a kvalita výstupů z učení je podstatně ovlivněna tím, jak se studující učí. Lenka Minksová (Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i.) poté přítomným přiblížila témata různých výzkumů vysokoškoláků, kterým se věnovala také v přehledové studii v časopise Data a výzkum – SDA info. Dopolední program uzavřel druhý host z CSVŠ Karel Šima, který představil východiska a cíle etnografického výzkumu vybraných kateder, který se rozbíhá za podpory GA ČR.

Po obědě seznámil Zdeněk Cecava posluchače s opakovanými výzkumy, které mezi svými studenty provádí soukromá VŠFS, o. p. s. Následně se Libor Prudký s energií sobě vlastní zabýval otázkami, proč je rozumné zkoumat hodnoty vysokoškoláků a jak při výzkumu těchto hodnotových struktur postupovat. První odpolední blok zakončila svým příspěvkem „Research of students of sociology in University of Silesia“ Monika Żak (Uniwersytet Śląski).

Také druhý odpolední blok byl úzce spjat s výzkumem v prostředí vysokoškolských institucí. Martin Zelenka (Středisko vzdělávací politiky PdF UK v Praze) referoval na základě šetření REFLEX 2010 o tom, jak absolventi hodnotí vzdělávání na vysoké škole, způsoby výuky či kvalitu vyučujících. Poslední dvě prezentace pocházely z domácí instituce. Dan Ryšavý ve spolupráci s Pavlínou Valouchovou a Vlaďkou Závrskou přiblížil některá zjištění z on-line výzkumu Proměny terciárního vzdělávání očima pracovníků UP v Olomouci. Konečně o zkušenostech s on-line výzkumy veřejného mínění a aktivitách serveru vmonline.cz se podělil Panajotis Cakirpaloglu za podpory kolegů Jana Šmahaje a Martiny Zieliny.

Závěr konference obstarala panelová diskuse týkající se výzkumných praxí studentů sociologie a politologie, v níž na otázky moderátora a publika odpovídali Zuzana Podaná (FF UK), Pavel Šaradín (FF UP) a Jiří Nepala (agentura FOCUS Brno, partner LSVV).

Jako organizátoři konference přejeme účastníkům, aby si prostřednictvím tohoto sborníku připomněli čas strávený v Olomouci, a ostatním jej nabízíme jako malou pozvánku k nějakému z budoucích setkání.

Za organizační tým LSVV

Dan Ryšavý

Olomouc, 13. 10. 2011

Petr Pabian: Výzkum výuky a studia ve vysokém školství

Lenka Minksová: Vysokoškoláci v ČR

Karel Šíma: Masové vysoké školství v institucionálním kontextu

Doc. RsDr. Zdeněk Cecava, Csc.: Systematické zkoumání sociálního systému VŠFS

Libor Prudký: Poznámky k problematice výzkumu hodnotových struktur vysokoškoláků

Monika Żak: Research of sociology's students in University of Silesia

Radim Ryška a Martin Zelenka: Hodnocení vzdělávání na vysoké škole absolventy

LSVV: Proměny terciárního vzdělávání očima pracovníků UP v Olomouci

www.vmonline.cz: Veřejné mínění online