Klíčové aktivity

Školení pracovníků laboratoře

Krátkodobá školení jsou určena zejména pro rozvoj budoucích pracovníků Laboratoře, kteří si tak navýší specifické znalosti kvantitativní a kvalitativní analýzy dat. Tato školení jsou svým zaměřením a úrovní nadstavbou či doplněním výzkumné znalosti, kterou lze dosáhnout v rámci magisterského studia Sociologie. Školení rozvíjejí znalost analýzy dat, která je ve výzkumu stěžejní.

Příprava a realizace inovativních workshopů

Cílem workshopů je navýšení sociologických a výzkumných znalostí studentů oborů Sociologie a Politologie a evropských studií, ale také dalších sociálněvědních oborů Univerzity Palackého v Olomouci, kterým bude také nabídnuta participace. Lektoři workshopů budou vedle obou partnerů také další odborníci z řad sociologické obce a zástupci renomovaných privátních výzkumných agentur. Personální skladba lektorů zajistí univerzitě významnou výměnu expertní znalosti a dovedností s jejím odborným vnějším prostředím. Workshopy svým zaměřením inovují kurikulum studijních oborů Sociologie a Politologie a evropská studia.

Workshopy mají návaznost na další aktivity projektu - budou sloužit i pro nábor studentů do tazatelské sítě Laboratoře a předané znalosti budou moci studenti využívat při plnění povinných inovovaných praktických předmětů "Sociologická praxe" a "Odborná praxe" v rámci pilotního testování Laboratoře.

Analýza poptávky externího prostředí

Výsledkem této klíčové aktivity bude specifikace nabídkového listu Laboratoře, který nabídne služby v oblasti podpory základního sociálněvědního výzkumu pro akademiky UP a realizaci aplikovaného sociologického výzkumu pro subjekty veřejné a privátní sféry.

Databáze tazatelů

Pro zajištění efektivní komunikace pracovníků Laboratoře s jejich externími klienty a pro navázání spolupráce se studenty oborů Sociologie a Politologie a evropská studia za účelem jejich evidence coby tazatelů a zpracovatelů dat, budou vytvořeny a průběžně spravovány interní databáze tazatelů.

Vytvoření a pilotní testování metodiky mezioborových praxí

Mezioborová metodika praxí bude vytvořena pro účely odborné výzkumné praxe studentů oborů Sociologie a Politologie a evropských studií a dalších sociálněvědních oborů jakožto členů výzkumných ad-hoc týmů a bude navázána na praktické předměty "Sociologická praxe" na oboru Sociologie a "Odborná praxe" na oboru Politologie a evropská studia. Vytvořená metodika bude přenositelná i na studenty dalších sociálněvědních oborů UP. Kontaktním pracovištěm pro studenty, kteří se budou přihlášovat na odbornou praxi v LSVV, je Profesně poradenské centrum FF UP (PPC), www.ppc.upol.cz.

Zřízení Laboratoře sociálněvědních výzkumů

Laboratoř sociálněvědních výzkumů bude institucionální součástí Katedry sociologie a andragogiky UP, výzkumným pracovištěm, které bude poskytovat odbornou výzkumnou praxi studentům oborů Sociologie a Politologie a evropských studií, ale také dalších sociálněvědních oborů v rámci provádění základního a aplikovaného sociálněvědního výzkumu.

V rámci této aktivity se Laboratoř fyzicky zřídí. Laboratoř bude nabízet podporu základního výzkumu pro další akademiky UP, aby se tito s např. sběrem dat neobraceli na externí subjekty, ale přímo na univerzitní pracoviště, a dále bude reagovat na poptávku po aplikovaném výzkumu.